Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa w tym miejscu o tym, jakie Państwa dane osobowe pobieramy podczas odwiedzin naszej strony internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy oferty internetowej firmy KICO GmbH, dostępnej pod domeną www.kico.de oraz różnych subdomen (“nasza strona internetowa”).

Kto jest odpowiedzialny i jak mogę się z Tobą skontaktować?

Odpowiedzialny

do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO)

KICO GmbH

Oststraße 1

58553 Halver

Inspektor ochrony danych

Bechtle GmbH & Co. KG –
Centrum Kompetencyjne Bechtle
“Ochrona i bezpieczeństwo danych”.

Juergen Hoffmann

stratego IT Management GmbH

Hofäckerstrasse 32

74374 Zaberfeld

datenschutz@kico.de

Co jest przedmiotem sporu?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności spełnia wymogi prawne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie informacje, jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Informacje, których nie możemy (lub możemy tylko z niewspółmiernym wysiłkiem) powiązać z Państwa osobą, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) zawsze wymaga podstawy prawnej i określonego celu.

Przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma uzasadnionych podstaw do dalszego przechowywania danych. W przypadku poszczególnych operacji przetwarzania danych poinformujemy Państwa o konkretnych okresach przechowywania lub kryteriach przechowywania. Niezależnie od tego przechowujemy Państwa dane osobowe w pojedynczych przypadkach w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Kto otrzymuje moje dane?

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej, przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów i jest objęte podstawą prawną w danym przypadku (np. zgoda lub zabezpieczenie uzasadnionych interesów). Ponadto w pojedynczych przypadkach przekazujemy dane osobowe osobom trzecim, jeżeli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Możliwymi odbiorcami mogą być wówczas np. organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

O ile w celu prowadzenia naszej strony internetowej korzystamy z usług usługodawców, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 DSGVO, mogą oni być odbiorcami Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w przeglądzie poszczególnych operacji przetwarzania danych.

Czy używasz plików cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nas do przeglądarki Państwa urządzenia końcowego podczas odwiedzania naszej strony internetowej i tam przechowywane. Alternatywnie do stosowania plików cookie, informacje mogą być również zapisywane w pamięci lokalnej przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania danych (technicznie niezbędne pliki cookie). Inne pliki cookie umożliwiają nam jednak przeprowadzanie różnych analiz, dzięki którym możemy np. rozpoznać używaną przez Państwa przeglądarkę przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie internetowej i przekazać nam różne informacje (nieistotne pliki cookie). Za pomocą plików cookie możemy, między innymi, uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną, na przykład poprzez śledzenie korzystania z naszej strony internetowej i określanie preferowanych ustawień (np. kraju i języka). Jeśli osoby trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, pobierają je bezpośrednio z Twojej przeglądarki. Cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie mogą one uruchamiać programów ani zawierać wirusów.

Informacje na temat poszczególnych usług, do których wykorzystujemy pliki cookie, podajemy w poszczególnych operacjach przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookie można znaleźć w ustawieniach plików cookie niniejszej polityki prywatności / Menedżera zgód.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z przepisami ustawowymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Informacje zgodnie z art. 15 DSGVO, § 34 BDSG o Państwa przechowywanych danych osobowych w formie zrozumiałych informacji o szczegółach przetwarzania i kopii Państwa danych;
 • Korekta zgodnie z art. 16 DSGVO nieprawidłowych lub niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
 • Usunięcie zapisanych przez nas danych zgodnie z art. 17 DSGVO, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile prawidłowość danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już tych danych i sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO.
 • Przenoszalność danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone przy pomocy zautomatyzowanych procedur. Otrzymają Państwo swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie przysługuje, jeżeli wykazane zostaną nadrzędne, ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie istnieje w przypadku poszczególnych operacji przetwarzania danych, jest to tam zaznaczone.
 • Odwołanie udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość.
 • Złożyć skargę zgodnie z art. 77 DSGVO do organu nadzorczego, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza DSGVO. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Jak szczegółowo przetwarzane są moje dane?

W dalszej części informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania danych, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku podania danych i odpowiednim okresie przechowywania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, nie ma miejsca.

Udostępnianie strony internetowej

Charakter i zakres przetwarzania danych

Podczas wywoływania i korzystania z naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje na nasz serwer. Następujące informacje są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika:

 • Adres IP komputera żądającego
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobieranego pliku
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (referrer URL)
 • Używaną przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, jak również nazwę Państwa dostawcy usług dostępu.

Nasza strona internetowa nie jest obsługiwana przez nas, lecz przez usługodawcę, który zgodnie z art. 28 DSGVO przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu w celu udostępnienia strony internetowej.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f DSGVO. Gromadzenie danych i zapisywanie ich w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Nie ma prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z powodu wyjątku na mocy art. 21 (1) DSGVO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania tych danych, jednakże wywołanie naszej strony internetowej nie jest technicznie możliwe bez podania tych danych.

Okres przechowywania

Powyższe dane są przechowywane przez czas wyświetlania strony internetowej oraz, z przyczyn technicznych, maksymalnie przez 7 dni.

Kontakt

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail info@kico.de. Informacje zebrane poprzez przesłanie imienia, nazwiska, adresu itp. są niezbędne do przetworzenia zapytania. Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

W przypadku korzystania z adresu e-mail, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych za pomocą adresu e-mail odbywa się w celu komunikacji i opracowania Państwa zapytania na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. O ile Państwa zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, ale bez podania informacji z pól obowiązkowych nie jest możliwe przetworzenie Państwa zapytania. Jeśli nie życzą sobie Państwo podawania tych danych, prosimy o kontakt w inny sposób.

Okres przechowywania

Jeśli korzystasz z adresu e-mail na podstawie zgody, przechowujemy zebrane dane dotyczące każdego zapytania przez okres trzech lat, licząc od momentu zakończenia zapytania lub do momentu odwołania zgody.

W przypadku korzystania z adresu e-mail w ramach stosunku umownego, przechowujemy zebrane dane dotyczące każdego zapytania przez okres dziesięciu lat od zakończenia stosunku umownego.

Informacje dla wnioskodawców

 Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość złożenia wniosku do nas za pośrednictwem adresu e-mail bewerbung@kico.de. Gromadzone informacje, takie jak imię, nazwisko, adres, dane z CV, certyfikaty itp. są niezbędne do przetworzenia zapytania. Ponadto mogą Państwo dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Jeśli udzielili nam Państwo odrębnej, niezależnej zgody, przekażemy Państwa wniosek do naszych spółek powiązanych.

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych w oparciu o wykorzystanie adresu e-mail odbywa się w celu rozpatrzenia Państwa podania i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie § 26 BDSG. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania tych danych, ale przetwarzanie Państwa wniosku nie jest możliwe bez podania informacji z pól obowiązkowych. Jeśli nie chcesz podawać tych danych, skorzystaj z innych możliwości zgłoszenia się do nas.

Okres przechowywania

Zebrane dane przechowujemy przez okres trwania procesu aplikacji, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres sześciu miesięcy od daty odrzucenia wniosku, a w przypadku zatrudnienia przez okres trzech lat od zakończenia zatrudnienia.

Obecność na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy tzw. fan page, konta lub kanały w wymienionych poniżej sieciach, aby również w sieciach społecznościowych przekazywać Państwu informacje i oferty oraz oferować dalsze możliwości kontaktu z nami i informowania się o naszych ofertach. W dalszej części informujemy, jakie dane przetwarzamy my lub dana sieć społecznościowa w związku z wywołaniem i korzystaniem z naszych stron/kont fanowskich.

Dane, które przetwarzamy od Ciebie

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami za pomocą komunikatora lub bezpośredniej wiadomości za pośrednictwem danej sieci społecznościowej, z reguły przetwarzamy Państwa nazwę użytkownika, za pomocą której kontaktują się Państwo z nami, a w razie potrzeby zapisujemy dalsze dane przekazane przez Państwa, o ile jest to konieczne do przetworzenia/odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podstawą prawną jest art. 6 (1) zdanie 1 f) DSGVO (przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora).

(Statyczne) dane użytkowania, które otrzymujemy z sieci społecznościowych

Otrzymujemy zautomatyzowane statystyki dotyczące naszych kont za pośrednictwem funkcjonalności Insights. Statystyki te obejmują między innymi całkowitą liczbę odsłon, polubień, szczegóły dotyczące aktywności na stronie i interakcji z postami, zasięg, wyświetlenia wideo oraz szczegóły dotyczące proporcji mężczyzn/kobiet wśród naszych fanów/zwolenników.

Statystyki zawierają jedynie dane zbiorcze, których nie można odnieść do poszczególnych osób. Dzięki temu nie jesteś dla nas identyfikowalny.

Jakie dane przetwarzają portale społecznościowe

Aby móc przeglądać zawartość naszych stron lub kont fanowskich, nie muszą Państwo być członkami danego portalu społecznościowego i w związku z tym nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika w danym portalu społecznościowym.

Należy jednak pamiętać, że sieci społecznościowe zbierają i przechowują również dane od odwiedzających stronę internetową bez konta użytkownika, gdy dana sieć społecznościowa jest wywoływana (np. dane techniczne, aby móc wyświetlić Państwu stronę internetową) oraz używają plików cookie i podobnych technologii, na które nie mamy wpływu. Szczegóły na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danego portalu społecznościowego (patrz odpowiednie linki powyżej)

Jeśli chcą Państwo wchodzić w interakcje z treściami na naszych fanpage’ach/kontach, np. komentować, udostępniać lub lubić nasze posty/wkłady i/lub kontaktować się z nami za pomocą funkcji komunikatora, wymagana jest uprzednia rejestracja w danym serwisie społecznościowym i podanie danych osobowych.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe w ramach ich użytkowania przez użytkownika. Zgodnie z naszą wiedzą, Państwa dane są zapisywane i przetwarzane w szczególności w związku ze świadczeniem usług danej sieci społecznościowej, jak również w celu analizy zachowań użytkowników (za pomocą plików cookie, pikseli/web beacons i podobnych technologii), na podstawie których odtwarzane są reklamy oparte na Państwa zainteresowaniach zarówno w danej sieci społecznościowej, jak i poza nią. Nie można wykluczyć, że Państwa dane będą przechowywane przez portale społecznościowe poza granicami UE/EOG i przekazywane osobom trzecim.

Informacje dotyczące m.in. dokładnego zakresu i celów przetwarzania danych osobowych, okresu przechowywania/usuwania, jak również wytyczne dotyczące stosowania plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z sieci społecznościowych można znaleźć w polityce prywatności/cookie policy sieci społecznościowych. Znajdą tam Państwo również informacje o swoich prawach i możliwościach sprzeciwu.

Strona na Facebooku

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku, Facebook zbiera między innymi Państwa adres IP oraz inne informacje, które są obecne na Państwa komputerze w formie plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorom stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze stron na Facebooku. Facebook udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem: https://facebook.com/help/pages/insights.

Na podstawie przekazanych informacji statystycznych nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Używamy tych informacji tylko po to, aby odpowiedzieć na zainteresowania naszych użytkowników oraz aby stale ulepszać naszą obecność w Internecie i zapewnić jej jakość.

Za pośrednictwem naszego fanpage’a gromadzimy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji ewentualnej komunikacji i interakcji z nami. Zbiór ten obejmuje zazwyczaj Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje o profilu, które udostępniasz “publicznie”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych do wyżej wymienionych celów wynika z naszego uzasadnionego interesu gospodarczego i komunikacyjnego, polegającego na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jeśli jako użytkownik wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych wobec danego dostawcy sieci społecznościowej, podstawa prawna przetwarzania danych rozciąga się na art. 6 (1) a), art. 7 DSGVO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych odbywa się u dostawcy sieci społecznościowej, nasz dostęp do Państwa danych jest ograniczony. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do Twoich danych. W związku z tym tylko oferent może bezpośrednio podjąć i zrealizować odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Dochodzenie odpowiednich praw jest zatem najbardziej skuteczne bezpośrednio wobec danego usługodawcy.

Za osobiste treści na fanpage’u odpowiadamy wspólnie z Facebookiem. Prawa osoby, której dotyczą dane, mogą być dochodzone zarówno wobec Facebook Ireland, jak i wobec nas.

Główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Facebooku na mocy GDPR, a Facebook wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z GDPR w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, Facebook Ireland zapewnia istotę dodatku Page Insights osobom, których dane dotyczą.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights i wszelkich innych informacji wynikających z art. 13 GDPR, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookie na terminalach użytkowników.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Facebooka (umowa dodatkowa z Facebookiem): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.